Algemene voorwaarden Oktoberfestfan V.O.F

Algemeen

1.1 Deze voorwaarden worden aan huurder ter hand gesteld en zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens verhuurder gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.

1.2 Huurder aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met verhuurder of het feitelijk in gebruik van het verhuurde of door het betalen van het verschuldigde tarief.

 

Eigendom en inspectie

2.1 Verhuurder behoudt te allen tijde het eigendom van het huurobject en door verhuurder wordt derhalve het recht voorbehouden het huurobject te allen tijde te controleren of te laten controleren.

2.2 De huurder verplicht zich reeds nu voor alsdan om hieraan steeds zijn volledige medewerking te zullen verlenen.

 

Offertes

3.1 De door verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij de verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald.

3.2 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen in euro’s, exclusief verzekering en exclusief BTW.

 

Prijzen

4.1 Alle door de verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief BTW, transport, manco’s, en eventuele schoonmaakkosten.

4.2 De prijzen gelden per dag, per stuk, tenzij anders schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

4.3 Voor het bezorgen en retour halen van gehuurde goederen worden transportkosten in rekening gebracht, deze zijn door de verhuurder per woonplaats vastgesteld. Te weten: € 0,49 excl. BTW per km. Bij het verzenden van de gehuurde goederen zijn alle kosten voor de verhuurder. Retour zenden van de geleverde goederen is het retouradres van toepassing. Er is geen antwoordnummer beschikbaar.

4.4 Schoonmaakkosten voor niet (spoel)schoon retour bierpullen bedragen € 1,00 excl. BTW per pul.

4.5 Bij niet retour of beschadigde pullen (manco) wordt € 4,50 excl. BTW per pul in rekening gebracht.

4.6 Bij niet retour of beschadigde pitchers (manco) wordt € 9,50 excl. BTW in rekening gebracht.

4.7 Bij niet retour of beschadigde kisten (manco) wordt € 24,95 excl. BTW in rekening gebracht.

 

Betaling

5.1 Betaling dient vooraf te geschieden, bij het afhalen of achteraf bij het retourneren van de gehuurde goederen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

5.2 Betaling van bijkomende kosten, zoals

  • het vuil retourneren van de gehuurde goederen;
  • manco’s;
  • het niet of te laat retourneren van de gehuurde goederen; dienen bij het retourneren te worden voldaan.

5.3 In overeenstemming met de verhuurder is het mogelijk om goederen op factuur per bank te betalen binnen een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

5.4 Indien niet binnen de overeenkomstige termijn wordt betaald, wordt huurder geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verhuurder, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, recht op vergoeding van de wettelijke (handels)rente vanaf de vervaldatum van de factuur.

5.5 Alle kosten van verhuurder ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de huurder (incassokosten, deurwaarderskosten, het inschakelen van schade-experts).

5.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde wettelijke rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Annulering

6.1 Huurder is gerechtigd de huurovereenkomst voor opleveringsdatum (schriftelijk) te annuleren, met dien verstande dat de huurder aan verhuurder de navolgende vergoeding verschuldigd is:

  • bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de huurperiode worden geen annuleringskosten in rekening gebracht;
  • bij annulering tot 5 dagen voor aanvang van de huurperiode blijft 50% van de huurprijs verschuldigd;
  • bij annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de huurperiode blijft 100% van de huurprijs verschuldigd;

6.1 De huurder is gehouden de door hem verschuldigde betaling binnen zeven dagen na annulering te voldoen.

6.2 Verhuurder heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien na sluiting van de overeenkomst ter kennis is gekomen dat de huurder vermoedelijk niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

 

Verplichtingen van de huurder

7.1 Huurder dient de goederen bij in ontvangstneming te controleren. Bij het constateren van manco’s, gebreken of andere klachten dient huurder direct contact op te nemen met verhuurder. Het gebruik van de goederen heft het recht op achteraf te reclameren.

7.2 De huurder is gedurende de gehele huurperiode (dat wil zeggen van moment van ontvangst tot het moment van retourneren) aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen.

7.3 Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goede huurder onder zich houden en in overeenstemming met de bestemming gebruiken.

7.4 Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder aan een ander onder te verhuren, weer te verhuren of in gebruik te geven.

7.5 Huurder is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder veranderingen in c.q. aan het verhuurde aan te brengen.

 

Verplichtingen van de verhuurder

8.1 De verhuurder is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de huurder op grond van de overeenkomst, c.q. publicaties van de verhuurder redelijkerwijs mocht verwachten.

 

Uitvoering

9.1 Bij uitlevering van de verhuurde goederen is verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke goederen, zonder dat hierdoor de huurovereenkomst wordt ontbonden.

9.2 Het afhalen en retourneren van gehuurde goederen door de huurder dient plaats te vinden op de overeengekomen dag en tijdstip.

9.3 Alle door de verhuurder bezorgde goederen worden op de door de huurder aangegeven plaats van bestemming op de begane grond gelost, mits deze direct, vrij en goed begaanbaar te bereiken is. Voor intern transport, uitpakken, inpakken, opbouwen en afbreken wordt aan de huurder arbeidsloon berekend.

9.4 Verhuurder kan betreft overeengekomen tijden geen enkele garantie geven.

 

Verzekeringen

10.1 De verhuurde goederen zijn vanaf het moment van overdracht voor risico van de huurder, die zorg dient te dragen voor verzekering bij een solide maatschappij.

 

Reclames

11.1 De door verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

11.2 De huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen te onderzoeken of de zaken beantwoorden aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 3 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd schriftelijk aan verhuurder te berichten.

11.3 Vanaf het moment van ingebruikname vervalt het recht tot reclameren.

 

Aansprakelijkheid

12.1 Oktoberfestfan V.O.F. is niet aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect veroorzaakt, ongeacht wat voor aard, welke mocht ontstaan als gevolg van het gebruik door huurder van de gehuurde goederen of van eventuele meegeleverde materialen. Huurder zal Oktoberfestfan V.O.F. terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

 

MIS NIKS EN SCHRIJF JE IN - SUBSCRIBE AND DON'T MISS ANYTHING